Projecten

De Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) levert door het inzetten van haar vermogen, een bijdrage aan onderzoek, projecten en activiteiten die gericht zijn op innovatie, versterking van ondernemerschap en verbetering van het rendement van ondernemers en het regionale tuinbouwcluster. Onderstaande projecten zijn hier een voorbeeld van.

Triple Thrive Data; onderzoek naar het integraal toepassen van satelliet-, drone- en sensordata in een te ontwikkelen data dashboard voor de kweker

Paletti Growers, een regionale telersvereniging van siertelers in de regio’s Limburg, Noord-Brabant en Nordrhein-Westfalen, heeft een bijdrage toegekend gekregen voor het Triple Thrive Data project. Samen met de bedrijven Yookr en W2R Drone Projects wordt onderzocht om de drie-eenheid van grondsensoren, drone en satellietbeelddata te combineren in een dashboard als tool voor de teler.

Het doel van dit project is het onderzoeken of en hoe data vanuit satellieten, drones en vaste sensoren te gebruiken als basis voor stuurinformatie. Daarnaast is het doel een pilotversie van een dashboard te ontwikkelen waarbij de combinatie van sensordata, dronedata en satellietdata kan worden ingezet voor optimaliseren en verduurzamen van de teelt in verschillende tuinbouwtoepassingen. Het doel is hierbij om dit dasboard te voeden met data vanuit grondsensoren en beelddata vanuit drones en satelliet.

Het project zal plaatsvinden bij een drietal pilotbedrijven in de regio en zal breed worden gecommuniceerd tijdens een demonstratiedag aan de leden en andere geïnteresseerde kwekers. Daarnaast worden de resultaten via de kanalen van Paletti Growers en aanverwante partijen gedeeld om ze breed beschikbaar te maken voor de tuinbouwsector.

Innovatief teeltconcept aardbeiteelt

De aardbeiensector heeft behoefte aan een gevalideerd lichtconcept dat zowel technologisch, teelttechnisch als economisch meerwaarde biedt. Fragaria Inova BV ontwikkelt daarom in samenwerking met Signify B.V. een innovatief teeltconcept voor high tech aardbeienteelt.

Fragaria Inova BV is een virtueel R&D bedrijf van acht samenwerkende regionaal gevestigde opkwekers en telers van aardbeien. Deze samenwerking stelt zich tot doel om samen met toonaangevende marktpartijen te komen tot product- en procesinnovatie op thema’s (1) telen onder licht, (2) plantgezondheid en weerbaarheid en (3) autonoom telen.

SVTGV ondersteunt het project dat moet leiden tot een concept waarmee gedurende tien maanden per jaar met een constante productie en zo weinig mogelijk teeltwisselingen, smaakvolle en smakelijke aardbeien onder glas kunnen worden geteeld met minimale input van gewasbeschermingsmiddelen en minimale milieueffecten. Het project loopt gedurende de periode 1 december 2020 tot 1 april 2022.

In de laatste fase van het project zullen de resultaten extern gecommuniceerd worden. Gedacht wordt aan het organiseren van een seminar in Villa Flora, mogelijk in combinatie met een evenement, alsook een presentatie op de jaarlijkse Aardbeiendag.

Ontwikkeling Stamdiktemeter voor boomteelt

Met behulp van innovatieve hardware producten zoals een stamdiktemeter, diverse softwareapplicaties en een online dataplatform, biedt AgroWizard vrucht- en laanbomentelers de mogelijkheid om toekomstgerichte stappen in precisielandbouw te zetten. AgroWizard werkt vanuit de overtuiging dat datagedreven beslissingen zorgen voor lagere kosten, hogere opbrengsten, meer kennis en verminderde bedrijfsrisico’s voor de teler. Hun missie is om complexe technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar maken.

Medio 2021 heeft SVTGV besloten om AgroWizard te ondersteunen bij het project ‘Ontwikkeling stamdiktemeter TreeWizard voor vruchtboom- en laanboomtelers’. Binnen dit project ligt de nadruk op innovatie, kennisverspreiding en samenwerking voor en door de boomteeltsector. Vanuit de eigen R&D-faciliteiten op de Brightlands Campus Greenport Venlo, alsmede een productielocatie in Panningen, betrekt AgroWizard een groot aantal toonaangevende boomtelers uit Zuidoost-Nederland bij haar R&D-programma’s. Meer informatie over AgroWizard vindt u op www.agrowizard.com.

Innovatie in Hoge Draad Komkommerteelt

Een regionaal cluster van innovatieve komkommertelers en bedrijven uit Noord-Limburg en Oost-Brabant zijn de stuwende kracht achter praktijkgericht vervolgonderzoek naar verdere innovaties in hogedraad komkommerteelt. Stichting SVTGV ondersteunt dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door agro-food R&D bedrijf Botany BV en ondersteund wordt door Innovatiebureau Bluehub BV.

Het project draagt bij aan kennisontwikkeling in de regio en verstrekt het ondernemerschap en de onderlinge verbinding in de regio. Het onderzoek zoomt in op optimalisatievraagstuk omtrent LED-belichting. Het doel is om onder meer tot een geoptimaliseerd lichtrecept te komen voor hogedraad komkommerteelt waarbij de energie-efficiëntie van de teelt geanalyseerd wordt in relatie tot de gebruikte rassen. Elementen zijn: lichtspectrum, intensiteit van belichting, nut van dynamische belichting en het effect op de groei, watergift en de kwantiteit en kwaliteit van de opbrengst.

De proef loopt van oktober 2021 tot maart 2022 en de verwerking van de resultaten van april tot mei 2022. De resultaten zullen in samenwerking met Bluehub BV via diverse communicatiekanalen (website, vakbladen, social media, etc.), inloopdagen en een symposium gecommuniceerd worden aan het brede publiek.