Aan welke voorwaarden moet een projectaanvraag voldoen?


Waarom

Om een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo te realiseren, biedt de Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) ondersteuning aan partijen die hier op actieve wijze een bijdrage aan willen leveren.


Wat

De SVTGV levert een financiële bijdrage aan onderzoek, projecten en activiteiten die gericht zijn op innovatie, versterking van ondernemerschap en verbetering van rendement van ondernemers en het regionale tuinbouwcluster. De primaire aandachtsgebieden van de SVTGV zijn:

 • Duurzame productie en teelt;
 • Management en ondernemerschap;
 • Versterking van de marktpositie en logistiek;
 • Het bevorderen van innovatie binnen de tuinbouwsector.


Waar

De reikwijdte van de ondersteuning van de SVTGV ligt besloten in haar missie; een bijdrage leveren aan een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo. Alleen projectaanvragen die gericht zijn op het Greenport Venlo gebied, komen in aanmerking voor ondersteuning.


Wie

Producenten die actief zijn in de voedingstuinbouw in Greenport Venlo vormen primair de doelgroep van de SVTGV. Producenten c.q. ondernemers die actief zijn in de sierteelt en/of in de voedingstuinbouw in aangrenzende gebieden aan Greenport Venlo worden echter niet uitgesloten. Samenwerkingsverbanden van tuinbouwproducenten, veredelaars, vermeerderaars en/of organisaties gericht op de tuinbouwsector in het algemeen komen voor aanvragen in aanmerking.


Hoe

Projectaanvragen die passen binnen de eerdergenoemde kaders, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning van de SVTGV. Om hiervoor in aanmerking te komen, kan een projectaanvraag ingediend worden. Bij verzoeken tot financiering/lening <€10.000 ex. BTW volstaat het indienen van een projectaanvraag inclusief uitgewerkte begroting. Bij verzoeken tot financiering/lening >€10.000 ex. BTW dient de projectaanvraag begeleidt te worden door een vormvrij projectplan.
Twee keer per jaar – op 1 juni en 1 december – worden projectaanvragen beoordeeld en toegekend. Om meegenomen te worden in de beoordelingsronde dienen aanvragen uiterlijk een maand voor het beoordelingsmoment – dus 1 mei en 1 november – ingediend te zijn.

Ondersteuningsmogelijkheden

De SVTGV heeft geen winstoogmerk. Om een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo te realiseren, biedt ze op de volgende manieren ondersteuning:

 1. Projectbijdrage tot €10.000 ex. BTW/€12.100 incl. BTW
 2. Projectfinanciering tot €100.000 ex. BTW/€125.000 incl. BTW
 3. Projectlening tot €250.000
 4. Deelneming tot €500.000

Bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden zijn gekoppeld aan de volgende voorwaarden:

 1. Projectbijdrage tot €10.000 ex. BTW/€12.100 incl. BTW
 • maximaal 50 % van de ondersteuningswaardige kosten tot €10.000 ex. BTW;
 • 3 of meer deelnemers/ondernemers tuinbouwproducenten;
 • eigen bijdrage van deelnemers/ondernemers en/of bijdrage van derden;
 • aanvrager: samenwerkende ondernemers, samenwerkingsverband, (belangen)organisaties en/of stichtingen.

2. Projectfinanciering tot €100.000 ex. BTW/€121.000 incl. BTW

 • stichting kan nadere voorwaarden stellen omtrent afrekenbare resultaten en/of rapportageverplichting in combinatie met betaalbaarstelling;
 • maximaal 75% van de ondersteuningswaardige kosten tot €100.000 ex. BTW;
 • óf collectief belang met potentiele uitstraling naar (deel)sector;
 • óf 10 of meer deelnemers/ondernemers tuinbouwproducenten;
 • medefinanciering door derden en/of eigen bijdrage aanvrager;
 • aanvrager: samenwerkende ondernemers, samenwerkingsverband, (belangen)organisaties en/of stichtingen.

Ondersteuningswaardige kosten (kosten die voor ondersteuning in aanmerking komen) zijn:

 • Onderzoekskosten (kennisinstellingen als WUR/HAS/Botany en dergelijke);
 • Procesbegeleiding, organisatie- en faciliteringskosten;
 • Advies- en expertise kosten;
 • Ontwikkelkosten en engineeringskosten;
 • Extra arbeidskosten (aantoonbaar o.b.v. registratie).

Kosten die niet voor ondersteuning in aanmerking komen zijn onder meer:

 • Kosten voor reguliere commerciële en operationele dienstverlening;
 • Normale bedrijfskosten.

3. Projectlening tot €250.000

 • Maximaal 25% van de projectkosten;
 • Minimaal 2 medefinanciers;
 • Kan een achtergestelde lening zijn met naar het inzicht van de stichting passende randvoorwaarden;
 • Rente, looptijd en aflossingstermijn te bepalen naar inzicht van de stichting;
 • Stichting kan om borgstelling (van aandeelhouders/vennoten of aanvragende partijen) vragen;
 • Stichting kan aanvullende voorwaarden en eisen stellen aan bijvoorbeeld het project, de aanvrager, deelnemers en/of ander aspecten.

4. Converteerbare Lening/Deelneming tot €500.000

 • Minimaal 2 medefinanciers;
 • Rente/dividend op basis van maatwerk en naar inzicht van de stichting te bepalen passende randvoorwaarden zoals een mogelijke vorm van participatie en/of aandeelhouderschap;
 • Het bestuur kan en zal, afhankelijk van de specifieke casus, aanvullende voorwaarden, condities of eisen stellen aan het project, de aanvrager, deelnemers en/of andere aspecten.

Rapportage

Aanvragers hebben een rapportageverplichting naar SVTGV. De inhoud, moment en wijze van de vereiste rapportage wordt door bestuur vastgesteld en deze rapportage vormt voorwaarde voor definitieve   financieringsvaststelling/betaling.

Communicatie

Afhankelijk van de aard van het te ondersteunen project, kan en zal het bestuur SVTGV eisen stellen omtrent communicatie over (mogelijk publicatie van) resultaten door de aanvrager aan relevante doelgroepen. Dit geldt in het bijzonder voor kennis- en onderzoeksprojecten.