Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo

Historie

De Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) ontstond in 2019 na een fusie van de besturen van de Stichting Aspergefondsen (SAF, opgericht in 1994) en de Stichting Ter Ondersteuning van de Proeftuin Noord-Limburg (STOP, opgericht in 1990). De samenvoeging is het resultaat van de wens tot modernisering om zo de beschikbare fondsen van beide stichtingen flexibeler in te kunnen zetten om daarmee een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het gedeelde doel; een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo.

Werkwijze

De Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) levert door het inzetten van haar vermogen, een bijdrage aan onderzoek, projecten en activiteiten die gericht zijn op innovatie, versterking van ondernemerschap en verbetering van het rendement van ondernemers en het regionale tuinbouwcluster. Uitgangspunt bij het toekennen van ondersteuning is dat het initiatief moet bijdragen aan een verbetering van de positie van het collectief van ondernemers in het regionale tuinbouwcluster Greenport Venlo.

Resultaatgebieden

De SVTGV richt zich in haar ondersteuning op vier aandachtsgebieden:

 1. Duurzame productie, teelt en bedrijfsvoering;
 • Stimuleren plantgezondheid
 • Reductie van milieubelasting; efficiënt en zuinig gebruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
 • Realiseren van energiebesparing, gebruik en levering van duurzame energie en CO2 emissiebeperking
 • Zuinig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en natuurinclusief ondernemen
 1. Management en ondernemerschap;
 • Versterken ondernemerschap en ondernemersvaardigheden
 • Personeelsbeleid en arbeidsorganisatie
 • Digitalisering, Big Data, automatisering en robotisering
 1. Versterking van de marktpositie en logistiek;
 • Realiseren toegevoegde waarde (bewerken, verwerken, vermarkten)
 • Versterken van keten- en marktpositie
 • Nieuwe verdienmodellen en versterken verdiencapaciteit
 1. Het bevorderen van innovatie en kennis binnen de tuinbouwsector
 • Onderzoek en ontwikkeling.
 • Vernieuwende praktijk toepassing van techniek en/of kennis

Organisatie

Aan het hoofd van de SVTGV staat een bestuur met

 • Affiniteit met en actieve betrokkenheid bij de regionale tuinbouwsector
 • Deskundigheid ten aanzien van de doelstelling en activiteiten van de SVTGV
 • Relevante bestuurlijke ervaring

Dit bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de richtlijnen waaraan aanvragen voor ondersteuning aan de SVTGV moeten voldoen en de beoordeling van de aanvragen.